digitaal AANMELDEN 

Een eventuele schuldvrij verklaring kan pas afgegeven worden indien aan alle voorwaarden is voldaan. Is het nieuwe lid de laatste 5 jaar lid geweest van een andere basketbalvereninging dan dient het nieuwe lid zelf een overschrijvingsformulier (schuldvrijverklaring) bij zijn oude club te regelen. Pas na het ontvangen van de schuldvrij verklaring kan het nieuwe lid meespelen.

De beeindiging is pas geldig/definitief, indien u een schriftelijke bevestiging van opzegging heeft ontvangen.

Eventuele openstaande boetes, opgelegd door Red Giants of de NBB, worden gezien als achterstallige contributie.

Beeindiging / wijziging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden per 30 juni van het lopende seizoen en dient voor 1 mei in het lopende verenigingsjaar gedaan te worden. Zie statuten art. 3.9. Bij te late beeindiging (dus als uw opzegging na 1 mei in ons bezit is) dient er nog een geheel seizoen contributie betaald te worden!