Corona en basketbal NBB

Gepubliceerd op 24 augustus 2020 om 18:00

CORONAVIRUS EN BASKETBALL

Er komen bij de Nederlandse Basketball Bond (NBB) de nodige vragen binnen met betrekking tot de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en de mogelijk gevolgen voor het spelen van basketbalwedstrijden. Op deze pagina vind je de meest recente berichtgeving over de eventuele gevolgen van het coronavirus voor de basketbalcompetitie.

 

De NBB vraagt verenigingen die aan de slag gaan met het opstarten van basketbalactiviteiten dit door te geven via dit formulier.

BELANGRIJKE BESTANDEN

 

COMMUNICATIETOOLS

 

 

Laatste update: 29-05-2020

 

BASKETBALLEN MAG WEER MET CONTACT PER 1 JULI

Er mag vanaf woensdag 1 juli weer zonder beperkingen buiten én binnen worden gebasketbald. Ook wordt onder voorwaarden weer publiek toegestaan bij trainingen, wedstrijden en andere competitievormen. Nu in Nederland de uitbraak van het coronavirus onder controle lijkt, heeft de overheid woensdagavond bij monde van minister-president Mark Rutte vergaande versoepelende maatregelen bekend gemaakt. Voor het basketball betekent dat concreet dat er weer naar hartenlust getraind en gespeeld kan worden. Klik hier voor het protocol verantwoord sporten per 1 juli 2020.

 

Lees meer...

 


29-05-2020

VERSOEPELING MAATREGELEN SPORT DEELS VERVROEGD NAAR 1 JULI

Het kabinet heeft woensdag 27 mei tijdens het kabinetsberaad besloten dat de sportscholen en de sportkantines per 1 juli, onder voorwaarden, weer open mogen. De opening was oorspronkelijk per 1 september voorzien. Het ministerie van VWS bevestigt dat daar ook de binnensportaccommodaties onder begrepen worden. In de versoepeling van de maatregelen is voor de sport ook opgenomen dat per 1 juni door de gehele leeftijdsgroep tot en met 18 jaar de 1,5 meter tijdens de sportactiviteit zelf niet gehandhaafd hoeft te worden.

 

De protocollen per 1 juni 2020 kennen een update en zijn bovenaan deze pagina te vinden.

 


8 mei 2020

UPDATE SPORTPROTOCOL VOOR DOELGROEPEN 18+

Zowel het algemeen sportprotocol als de aanvullende adviezen omtrent basketball zijn op vrijdag 8 mei 2020 geüpdatet. De updates hebben te maken met het verbreden van de doelgroep die mag deelnemen aan sportactiviteiten.

 


1 mei 2020.

UPDATE OP AANVULLENDE ADVIEZEN BASKETBALL

Het bestand 'Aanvullende adviezen basketball' kent een update op onderstaande onderwerpen:

 • Ongevallenverzekering NBB ook van kracht op activiteiten die vallen onder sportprotocol.
 • Ook jeugdtrainers kunnen nu worden getest bij klachten.

 


28 april 2020

PROTOCOL VERANTWOORD SPORTEN KINDEREN T/M 12 JAAR EN JEUGD T/M 18 JAAR

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van de vereniging. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

 

Met dit protocol willen we de gemeenten en verenigingen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk te bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

 

De in dit document bedoelde sportactiviteiten en de gedeeltelijke openstelling van sportaccommodaties zijn mogelijk op basis van de per 29 april geldende noodverordeningen. De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen
mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie.

 

Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. De gemeente maakt afspraken met de sportaanbieders over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt zoals gezegd in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.

 


22 april 2020

LANGZAAM RUIMTE VOOR SPORTEN IN DE BUITENLUCHT

Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Er komt echter wel ruimte om sporten voor kinderen en jongeren in een georganiseerde vorm weer op te pakken. De praktische invulling van onderstaande wijzigingen krijgt de komende tijd verder vorm in samenspraak met o.a. het Ministerie van VWS, NOC*NSF en Vereniging van Sport en Gemeenten (VSG).

 • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
 • Topsporters (alleen sporters met een A-status of selectiestatus) kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

De Nederlandse Basketball Bond werkt samen met het Ministerie van VWS en NOC*NSF aan een protocol die verenigingen moeten gebruiken in de opstart van sportaanbod. Dit protocol wordt naar verwachting in de week van 27 april richting verenigingen gecommuniceerd.

 


31 maart 2020

SPORTACCOMMODATIES ZEKER DICHT T/M 28 APRIL

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en een onhoudbare druk op de zorg te voorkomen heeft het kabinet vandaag (31 maart 2020) enkele bestaande maatregelen verlengd. Zo is o.a. bepaald dat alle sportaccommodaties zeker t/m 28 april gesloten zullen blijven. In ieder geval tot en met 28 april blijft het ook verboden om bijeenkomsten te organiseren. Het verbod op het houden van vergunningplichtige evenementen is gehandhaafd tot de eerder gekozen datum van 1 juni.

 

FAQ IMPACT CORONAVIRUS

De coronacrisis brengt een hoop onzekerheid met zich mee. Ook voor basketbalverenigingen.
In deze FAQ willen we de verenigingen zoveel mogelijk duidelijkheid verschaffen, omtrent de teruggave van contributies.

Daarnaast zijn er recentelijk ook twee artikelen verschenen over het innen van contributie in coronatijd (voor zowel verenigingen als sportbonden):

NOODLOKET VOOR SPORTVERENIGINGEN

Noodloket voor ondernemingen ook toegankelijk voor sportverenigingen en sportondernemers.

Het ministerie van Economische Zaken heeft de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Eerder werd deze maatregel het Noodloket genoemd. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis.
Maatregelen zoals het sluiten van alle sportaccommodaties. Ook sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen daarom onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling doen. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro.
De tegemoetkoming is een gift van het Rijk en hoeft niet terugbetaald of verantwoord te worden. Er geldt wel een aantal voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen. Verder is het een vereiste dat er een eigen fysieke locatie is, bijvoorbeeld een sportkantine. Ook moet de te verwachten omzetdaling voor de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste €4.000 zijn, net als de te verwachten vaste lasten in dezelfde periode.

Meer informatie en overzicht van de voorwaarden.

 


23 maart 2020

ALLE BASKETBALCOMPETITIES VOORTIJDIG BEËINDIGD

Naar aanleiding van de nieuwe informatie over de bestrijding van het coronavirus die vanavond door de Nederlandse overheid naar buiten is gebracht, ziet de Nederlandse Basketball Bond zich genoodzaakt alle basketbalcompetities voortijdig te beëindigen.

Eén van de dringende aanvullende overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is alle bijeenkomsten waar mensen bij elkaar komen tot 1 juni te verbieden. De ondergrens van honderd personen die aanvankelijk gold, verdwijnt.

Deze maatregel heeft tot gevolg dat alle landelijke competities en afdelingscompetities per direct worden beëindigd. Er worden geen kampioenen aangewezen. De NBB acht dit niet passend gelet op het gemankeerde seizoen en de situatie waarin het land verkeert. Een uitzondering daarop vormen poules waarin eventueel al een kampioen is. Dat geldt met name voor afdelingscompetities.

Bij plaatsing voor de competities in het nieuwe seizoen 2020-2021 zal worden gekeken naar de huidige stand. Als het gaat om promotie en degradatie zal een zo eerlijk mogelijke afweging worden gemaakt welke teams daarvoor in aanmerking komen.

De finales voor de Basketball Cup – de strijd om de nationale beker – die aanvankelijk in het weekeinde van zaterdag 28 en zondag 29 maart gespeeld zouden worden, maar tot nader orde waren uitgesteld, worden verplaatst naar het begin van volgend seizoen.

Simone Volmer, Algemeen Directeur bij de NBB: “Dit besluit is een harde klap voor het basketball in Nederland, maar het enige mogelijke besluit, waarmee we meteen duidelijkheid kunnen verschaffen aan onze achterban. We beseffen dat we als sport nu even pas op de plaats moeten maken, gezien alles dat er nu speelt in de maatschappij en op het gebied van volksgezondheid. Vanzelfsprekend nemen we onze verantwoordelijkheid in de voorbeeldrol die we hebben. Wij houden ons aan de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd, zoals de anderhalve meter afstand bewaren. Dus hoe vervelend ook, we moeten die basketball in teamverband even laten liggen. We weten niet hoe lang het gaat duren, maar uiteindelijk pakken we die bal weer op met elkaar!”


20 maart 2020

EXTRA BASKETBALL INFO

Op 20 maart is een extra Basketball Info verstuurd i.v.m. het coronavirus. Onderstaand enkele onderwerpen, de volledige nieuwsbrief is ook terug te lezen.

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER CORONAVIRUS EN SPORT

Sinds de vaststelling van besmettingen in Nederland, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen goed in de gaten te houden en op te volgen, ook als het om wedstrijden of andere gerelateerde activiteiten gaat. Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie.

Bij de NBB, als ook andere sportbonden en NOC*NSF komen veel vragen binnen, daarom is er een lijst met veel gestelde vragen opgesteld, opgedeeld in vier categorieën: algemene vragen, vragen van sportclubs, van sporters en van sportbonden.

VOORZITTER RICHT ZICH IN BRIEF TOT LEDEN NA ANNULEREN AV

De Algemene Vergadering van de Nederlandse Basketball Bond van zaterdag 21 maart is vanwege het coronavirus niet doorgegaan. Op de agenda stond onder andere de voordracht voor de verkiezing van nieuwe bestuursleden, omdat er vier bestuursleden afscheid nemen. Er volgt nog nader bericht over hoe nu met deze verkiezingen wordt omgegaan.

Het was al bekend dat de voorzitter van de NBB, Francisca Ravestein, per 21 maart afscheid zou nemen en dat Joop Brakenhoff de voorzittershamer van haar overneemt. Omdat dat live niet kon, richt Francisca zich in een brief graag nog een keer als voorzitter tot de leden van de Nederlandse Basketball Bond.


17 maart 2020

GROTE SOLIDARITEIT, OOK IN DE SPORT

Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus geraakt, zo ook de sport.

Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen. Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiële gevolgen.

Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot.

Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden hard gewerkt wordt aan het voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen.

Sportkoepel NOC*NSF is samen met de sportbonden in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken.

 


15 maart 2020

TRAININGEN NATIONALE SELECTIES 3X3 EN ROLSTOEL STOP GEZET

Sportkoepel NOC*NSF heeft besloten per direct alle trainingsactiviteiten op de Topsportcentra te staken. Dat betekent dat de programma's van de Nederlandse basketbalselecties die in training zijn voor kwalificatie voor de Olympische Spelen (3x3) of deelname aan de Paralympische Spelen (rolstoel) stop worden gezet en er tot nader order niet meer wordt getraind.

Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF, heeft dat in een brief aan alle managers van de Centra voor Topsport en Onderwijs en alle technisch directeuren in Nederland laten weten. "De laatste dagen is duidelijk geworden dat ook in Nederland aanvullende en strengere maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus te beperken", schrijft Hendriks. "Eén van de maatregelen is een striktere social distancing voor iedereen. Daarom het verzoek om per direct alle trainingsactiviteiten op de Topsportcentra – CTO’s en NTC’s – én sublocaties te staken.” 

Naast het per direct stopzetten van de trainingsactiviteiten, vraagt NOC*NSF de managers van de CTO's ook om voorlopig tot 1 april alle andere faciliteiten en voorzieningen op de centra zo spoedig mogelijk te beëindigen en te sluiten. Voor de basketbaltalenten van de Orange Lions Academies in Amsterdam (valide) en op Papendal (rolstoel) betekent dat ze voorlopig niet meer in hun huisvesting terecht kunnen. Zij waren afgelopen vrijdag al gestopt met gezamenlijk trainen, maar een deel van de sporters mocht toen nog wel in hun huisvesting blijven vanwege hun eindexamens. Alle sporters zijn verzocht zo spoedig mogelijk de huisvesting te verlaten en zich naar het ouderlijk huis te verplaatsen.

Technisch directeur Okke te Velde: “Een maatschappelijk noodzakelijk maar ook een heftig besluit, dat de voorbereiding van onze selectiesporters fors beïnvloedt, evenals de dagelijkse trainingen van onze talenten. Wij hopen van harte dat dit een bijdrage levert aan de bestrijding van het coronavirus en dat spoedig de trainingen hervat kunnen worden.”

In navolging van het vandaag genomen besluit van de overheid om per direct alle scholen, kinderopvangcentra en horeca t/m 6 april te sluiten zal ook het stil leggen van de basketbalcompetitie t/m 6 april worden verlengd.

 


12 maart 2020

GEEN BASKETBALWEDSTRIJDEN TOT EN MET 31 MAART

Naar aanleiding van de nieuwe informatie die vandaag door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar buiten is gebracht, worden alle competitiewedstrijden in het Nederlandse basketball tot nader order én in elk geval t/m 31 maart afgelast. Daarmee volgen de Nederlandse Basketball Bond en de Dutch Basketball League de richtlijnen van NOC*NSF om tot die datum geen sportwedstrijden te organiseren. Het advies is tevens alle clubbijeenkomsten zoals trainingen en vergaderingen af te gelasten.

Eén van de dringende aanvullende maatregelen die VWS en het RIVM aanbevelen, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is geen evenementen meer te organiseren waarbij meer dan honderd mensen samen komen. Voor het basketball in Nederland betekent dat er voorlopig geen wedstrijden in de Dutch Basketball League, Women’s Basketball League en alle andere competities (landelijk en op afdelingsniveau) worden gespeeld. Ook de finales van de Basketball Cup op 28 en 29 maart gaan niet door.

De komende periode zal aan de hand van het dan geadviseerde beleid worden bekeken in hoeverre wedstrijden – indien van belang voor het verloop van de competitie – moeten en kunnen worden ingehaald.  Voor de finales van de Basketball Cup geldt eveneens dat op een later moment wordt bekeken wanneer deze worden verspeeld.

Inmiddels heeft de organisatie van het Holland Nordic Basketball Tournament in Groningen laten weten dat dit internationale jeugdtoernooi dat stond gepland van 11 t/m 13 april ook niet door zal gaan.

 


11 maart 2020

GEEN COMPETITIE VOOR TEAMS UIT NOORD-BRABANT

De Nederlandse Basketball Bond (NBB) heeft kennis genomen van de persconferentie van de Brabantse Veiligheidsregio’s op 10 maart jl., waarbij Brabanders worden opgeroepen ‘zeven dagen sociale onthouding’ in acht te nemen. Het advies luidde: ‘Ga even geen nieuwe sociale contacten aan en wees terughoudend met bestaande sociale contacten.’ Door de burgemeesters van de veiligheidsregio’s zijn in Noord-Brabant evenementen met meer dan 1.000 mensen verboden en bovendien is de organisatoren van samenkomsten met minder dan 1.000 mensen gevraagd ook te overwegen deze af te gelasten.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in Noord-Brabant heeft NOC*NSF alle sportbonden geadviseerd gevolg te geven aan de oproep van de Veiligheidsregio’s. Daarom heeft de NBB besloten alle wedstrijden van teams die uitkomen voor een Noord-Brabantse vereniging in elk geval af te gelasten tot en met zondag 15 maart. Dit betreft een maatregel die voor de betreffende teams is genomen ongeacht niveau en competities. Voor alle wedstrijden die de komende dagen op de planning staan voor Brabantse teams wordt in de loop van de komende weken bekeken of deze relevant zijn voor de eindstand. Indien dat het geval is, wordt gekeken naar een nieuwe datum om de wedstrijd in te halen. De financiële afhandeling voor de extra in te huren zalen is conform de slecht weerprocedure (zie Handboek Competities). Indien dit niet het geval is, worden wedstrijden niet opnieuw ingepland en heeft dat tot gevolg dat de eindstand onvolledig is. Voorlopig zullen deze wedstrijden op de fictieve wedstrijddatum van 30-06-2020 worden gezet.

OVERIGE WEDSTRIJDEN GAAN DOOR

Op dit moment is er echter geen reden om andere basketbalwedstrijden of -evenementen af te gelasten. Iedereen die geen klachten heeft en niet uitkomt voor een vereniging uit Noord-Brabant kan de komende dagen gewoon deelnemen aan basketbalwedstrijden en -trainingen in Nederland. De NBB gaat er op basis van de informatie en adviezen van het RIVM van uit dat samen sporten, mits met aandacht voor extra hygiëne, binnen de richtlijnen, adviezen en oproepen van de gezondheidsautoriteiten valt. De NBB vindt het daarbij zeer belangrijk te benadrukken dat alle basketballers en fans de adviezen met betrekking tot de basishygiëne (RIVM) en de sport specifieke adviezen (NBB) hieronder goed doornemen. Mocht een vereniging of team desondanks besluiten niet te willen spelen, verzoekt de NBB hen dit zo spoedig mogelijk te melden aan de competitieleider, de aanschrijver van de scheidsrechters (indien relevant voor de betreffende wedstrijd) en de tegenstander. De NBB kan er dan voor zorgen dat alle wedstrijden die doorgang vinden, met voldoende scheidsrechters zijn bemenst.

SCHEIDSRECHTERS

Het advies voor alle teams uit Noord-Brabant geldt eveneens voor alle scheidsrechters uit Noord-Brabant. Dat wil zeggen dat alle scheidsrechters die staan aangeschreven voor een wedstrijd buiten Noord-Brabant, tussen niet-Brabantse teams, dit weekend niet worden ingezet. Zij worden vervangen door collega’s uit andere provincies.

BASISHYGIËNE

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen

SPORT SPECIFIEKE HYGIËNE ZAKEN

Als aanvulling op het advies van het RIVM over de basishygiëne adviseert de NBB de line up voor en na de wedstrijd te vermijden, alsmede high fives met teamgenoten en coaches. Wens de tegenstander en de scheidsrechters mondeling een prettige wedstrijd en bedank ze na afloop eveneens mondeling. Daarnaast adviseert de NBB alleen de eigen bidon of waterfles te gebruiken. Ben je scheidsrechter, gebruik dan alleen je eigen fluitje. Het is verstandig om voor en na de wedstrijd de handen goed te wassen en ook gedurende de wedstrijd de adviezen van het RIVM op te volgen, zodat een eventuele verspreiding wordt geminimaliseerd. De kans dat het virus wordt overgedragen tijdens een basketbalwedstrijd, via fysiek contact of contact met de bal, is zeer klein en met deze maatregelen draagt iedereen bij aan het voorkomen van verdere verspreiding.

MEER INFORMATIEMEER INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS LEES JE OP DE SITES VAN HET RIVM EN VAN NOC*NSF.200429_POSTER_SPORTPROTOCOL_TRAINERS200429_POSTER_SPORTPROTOCOL_TRAINERS

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.